ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

  • FRP പാനൽ

    FRP പാനൽ

    എഫ്ആർപി (ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ചുരുക്കത്തിൽ ജിഎഫ്ആർപി അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ആർപി) ഒരു സംയോജിത പ്രക്രിയയിലൂടെ സിന്തറ്റിക് റെസിൻ, ഗ്ലാസ് ഫൈബർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു പുതിയ ഫങ്ഷണൽ മെറ്റീരിയലാണ്.