ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് +45°-45°

  ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് +45°-45°

  1.റോവിംഗുകളുടെ രണ്ട് പാളികൾ (450g/㎡-850g/㎡) +45°/-45°-ൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു
  2. അരിഞ്ഞ ഇഴകളുടെ ഒരു പാളി (0g/㎡-500g/㎡) ഉള്ളതോ അല്ലാതെയോ.
  3.പരമാവധി 100 ഇഞ്ച് വീതി.
  4. ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.